keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

Työympäristön mittarit ja niiden hyödyntäminen

Teksti jatkaa designin ja mittaamisen dilemmaan liittyvää artikkelisarjaa. 

Oma kiinnostukseni suunnittelun mittaamisen osalta keskittyy ennen kaikkea kattavamman ja jossain määrin objektiivisemman tilannekuvan luomisesta suunnittelun lähtökohdaksi kuin mitä on saavutettavissa pelkästä tilaajan määrittelemästä toimeksiannosta tai heidän kuvailemasta ongelmasta.  

Tämä kaikella kunnioituksella tilaajia kohtaan ja toimeksiantojen laatijoille, mutta jo suhteellisen pienissä organisaatioissa voivat johdon ja suorittavan portaan näkemykset työn tekemisestä poiketa toisistaan, erityisesti jos alaan liittyy kapeaa erityisosaamista, jonka ydin voi olla maallikolle vaikeasti tavoitettavissa. Määrittelyyn liittyy myös vahva inhimillinen elementti eli ihminen yksilönä tapaa nähdä asioita oman kiinnostusalueidensa kautta ja tämä koskee myös siis suunnittelijoita. Siksi koen, että on tärkeää kartoittaa laaja-alaisesti taustat, kysyä niiltä ihmisiltä joita muutos koskettaa ja hakea myös objektiivisesti mitattavia suureita jotka sopivat kyseiseen tehtävänantoon. Kartoitus myös avaa suunnittelijalle seikkaperäisemmin tilaajan toimialaa ja työntekijöiden ajattelutapaa, joka voi olla ennestään vieras. Toimeksiantoa luotaessa voi olla tarpeen määritellä myös ylemmän tason tavoite eli mihin esimerkiksi toimiston uudistuksella pyritään. Toimeksianto ei siis olekaan suunnitella uusi toimisto vaan esimerkiksi parantaa työviihtyisyyttä, vähentää sairauspoissaoloja ja sen kautta tehostaa työn tuottavuutta.

Toisaalta kyse on lähtötason kartoittamisesta. Jos haemme designille todennettavuutta on tiedettävä mistä aloitimme. Keskeistä tässä kohtaa on ymmärtää, että on olemassa laaja kirjo erilaisia asioita joita voidaan mitata ja että toisten asioiden mittaaminen on huomattavasti helpompaa kuin toisten. Lisäksi mitattavissa asioissa on niitä, joita voidaan verrata yleisesti vaikka toisiin vastaavan alan yrityksiin ja toisaalta taas niitä, jotka ovat työympäristö ja  –yhteisö sidonnaisia.  

Olen jakanut mittarit itselleni alustavasti muutamiin pääryhmiin tiedon luonteen tai tarkasteltavan toiminnan perusteella. Mittareiden merkityksen hahmottamisen ja kontekstin luomiseksi käytän esimerkkinä toimistoympäristöä, mutta luonnollisesti osa esimerkeistä soveltuu myös muun tyyppisten ympäristöjen kartoittamiseen.


Teknis-taloudelliset mittarit

Tähän ryhmään kuuluvat helpoiten selvitettävät tiedot, jotka ovat jo lähtökohtaisesti numeerisia ja tilastollisia luonteeltaan. Näitä ovat esimerkiksi työtilan ominaisuudet kuten pinta-ala, tilavuus, käyttö – ja ylläpito kustannukset. Samaan ryhmään voidaan liittää ergonomiaan vaikuttavia tekijöitä kuten valaistuksen taso, akustiikka ja ilmanvaihdon ominaisuudet. Yrityksen talouden osalta kyseessä ovat mm. tulos ja liikevaihto, henkilöstökulut, ATK-kustannukset ja muut yritystoiminnan kulut, kuten esim. muutosprosessin aiheuttamat kustannukset (suorat/välilliset). Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta voidaan nostaa esimerkiksi sairaus- ja muut poissaolot sekä henkilöstön vaihtuvuus, jotka voidaan muuttaa helposti numeroiksi ja tilastoiksi.
Näitä tietoja voidaan suhteuttaa keskenään tai esimerkiksi henkilöstön määrään, jolloin saadaan vertailuarvoja esim. per neliömetri sekä per työntekijä ja yrityksen koosta riippuen verrata vaikka toimipisteitä keskenään tai yleisesti saatavilla olevaan tilastotietoon.

Työympäristön tehokkuuden mittarit

Ryhmään sisältyy erilaiset tilan käyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät yksinkertaiset teknis-taloudellisista tiedoista johdetut tiedot kuten työpistettä per neliö,  työtilojen pinta-alan suhde muihin tiloihin, henkilökohtaisten työtilojen pinta-alasuhde yhteisiin tiloihin, kustannukset per työpiste,  työpisteiden sekä neuvottelutilojen käyttöaste. Jalostuneemmalla tasolla voidaan kartoittaa työntekijöiden tyytyväisyyttä tiloihin, tilojen käyttötapoja, tiloissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, muutosjoustavuutta ja arvioida miten tilat tukevat työprosesseja. Strategisella ja viestinnällisellä tasolla voidaan arvioida miten työtilat esimerkiksi viestivät yrityksen brandia ja arvoja niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Työprosessin mittarit

Samoin kuin tiloja voidaan myös itse työskentelyprosessia mitata ja käyttää tietoja prosessin jalostamiseen ja suunnitteluun. Mittareita voivat olla karkealla tasolla prosessiin osallistuvien henkilöiden määrä (stakeholders), pakollisten päätösten lukumäärä(milestones), prosessin kesto määritellystä aloituspisteestä lopetukseen eli läpimenoaika, prosessiin liittyvien dokumenttien määrä ja prosessiin liittyvien tietojen määrä. Laadullisella tasolla voidaan tutkia miten prosessi toteutuu eli millä tavoin päätöksentekoon tarvittava informaatio syntyy, missä ympäristössä , millä tavoin tieto liikkuu jne. Tätä kautta työprosessi sitoutuu oleellisella tavalla työympäristön kehittämiseen.

Työhyvinvoinnin mittarit

Tässä yhteydessä on todettava, että tämä on toistaiseksi itselleni hiukan vieras alue. Työhyvinvointi tulee kuitenkin  tulevaisuudessa korostumaan työurien pidentämisen tavoittelussa ja osaavista työntekijöistä käytävän kilpailun vuoksi ja keskeisiä tekijöitä siinä ovat työn mielekkyyden tunne (työprosessit) ja työn tekemistä tukeva viihtyisä työympäristö.

Ilmeisin mittari tämän osalta on sairauspoissaolot, joiden osalta on keskeistä tunnistaa poissaoloja mahdollisesti yhdistävät tekijät. Poissaolojen syyt indikoivat työyhteisön tai työympäristön ongelmia tehokkaasti , esimerkiksi flunssakauden ulkopuoliset hengitystiesairaudet voivat olla merkki puutteellisesta tai liiallisesta ilmastoinnista/jäähdytyksestä tai mahdollisista kiinteistön  homeongelmista siinä missä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet puutteellisesta ergonomiasta. Vastaavasti mielenterveysongelmat voivat olla liittyä työnjohdollisiin asioihin, puutteelliseen tai huonoon työprosessiin tai henkilöstön keskinäisiin ongelmiin. Toinen keskeinen mittari on henkilöstön vaihtuvuus, joka osaltaan kertoo niin työympäristön kuin työhyvinvoinnin onnistumisen tasosta. 


Kuten yllä nähdään on mahdollisten mitattavien asioiden määrä suuri. Oleellista onkin tunnistaa jossain määrin etukäteen mitä kannattaa ja on mielekästä tutkia. Esiselvitysten perusteella voidaan sitten arvioida tarkemmin mitkä alueet mahdollisesti tarvitsevat seikkaperäisempää tutkimusta. Lisäksi korostaisin, että vaikka monia asioita voidaankin mitata, niin on hyvä ymmärtää, että mittaustulosten tulkinnassa tulee olla tarkkana koska suoraa kausaliteettia on monesti vaikea osoittaa johtuen eri osa-alueiden keskinäisistä riippuvuuksista. Laaja-alainen, holistinen ja osallistava selvitys kuitenkin antaa paremman pohjan päätöksenteolle verrattuna yksittäisen ihmisen tai pienen työryhmän näkemykseen, selvitystä voidaan käyttää perusteluna investointipäätöksille ja tehtyjen muutosten vaikutuksia voidaan vertailla myöhemmin. Mittaamisen ei myöskään tule olla itseisarvo vaan nimenomaan apuväline tunnistamaan kehityskohteet ja vastaavasti myös ne asiat, jotka on jo hoidettu hyvin.

Seuraavassa osassa keskityn käsittelemään aihetta konkreettisemmin eli otan kantaa miten ja millainen tuo mittaamisprosessi voisi olla.